Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.174.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9815 - Advent/Cinven/thyssenkrupp Elevator)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 174/06)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2020 r.)

1. W dniu 12 maja 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Advent International Corporation (Stany Zjednoczone, "Advent"),
Cinven Capital Management (VII) General Partner Limited (Zjednoczone Królestwo, "Cinven"),
thyssenkrupp Elevator AG (Niemcy, "tkE"), kontrolowane przez thyssenkrupp AG.

Przedsiębiorstwa Advent i Cinven przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem tkE.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa Advent: nabywanie udziałów kapitałowych i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w różnych sektorach, w tym w sektorze usług biznesowych i finansowych,
w przypadku przedsiębiorstwa Cinven: świadczenie usług zarządzania inwestycjami i doradztwa inwestycyjnego na rzecz szeregu funduszy inwestycyjnych,
w przypadku przedsiębiorstwa tkE: montaż i serwisowanie wind, schodów ruchomych, pomostów dla pasażerów i wind schodowych, jak również bezpośrednio powiązana działalność pomocnicza.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9815 - Advent/Cinven/thyssenkrupp Elevator

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.