Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9784 - Triton/Renk) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.124.25

Akt nienormatywny
Wersja od: 17 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9784 - Triton/Renk)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 124/09)

(Dz.U.UE C z dnia 17 kwietnia 2020 r.)

1.
W dniu 8 kwietnia 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Triton Managers V Limited ("Triton Fund V", Jersey),
RENK AG ("Renk", Niemcy), kontrolowane przez Volkswagen AG.

Przedsiębiorstwo Triton Fund V przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Renk.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku Triton Fund V: inwestycje w średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w Europie Środkowej i Północnej działające na różnych rynkach, przede wszystkim w trzech głównych branżach: usług biznesowych, przemysłu oraz konsu- mentów/zdrowia,
w przypadku Renk: produkcja przekładni do pojazdów gąsienicowych, układów zawieszenia, układów testowych, przekładni turbin wiatrowych i łożysk ślizgowych, przekładni młynarskich, przekładni dużych prędkości, przekładni do wytłaczarek, układów napędowych i sprzęgów dla statków.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9784 - Triton/Renk

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.