Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9772 - Helvetia/CASER) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.131.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 kwietnia 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9772 - Helvetia/CASER)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 131/10)

(Dz.U.UE C z dnia 22 kwietnia 2020 r.)

1.
W dniu 14 kwietnia 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG ("Helvetia", Szwajcaria), ostatecznie kontrolowana przez Helvetia Holding AG,
Caja de Seguros Reunidos, Compaňía de Seguros y Reaseguros, S.A ("CASER", Hiszpania).

Przedsiębiorstwo Helvetia przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem CASER.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku CASER: Hiszpańska grupa koncentrująca się na działalności ubezpieczeniowej, a także na świadczeniu usług opieki zdrowotnej, prowadzeniu klinik dentystycznych i świadczeniu usług opiekuńczych,
w przypadku Helvetia: Szwajcarski zakład ubezpieczeń prowadzący działalność we wszystkich segmentach rynku, również obecny w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej (m.in. Niemcy, Austria, Francja, Włochy i Hiszpania). Przedsiębiorstwo jest ostatecznie kontrolowane przez Helvetia Holding AG, szwajcarską spółkę notowaną na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9772 - Helvetia/CASER

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.