Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.167.20

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 maja 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9743 - Atresmedia/Telefónica/JV)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 167/10)

(Dz.U.UE C z dnia 15 maja 2020 r.)

1. W dniu 8 maja 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. ("Atresmedia", Hiszpania), kontrolowane przez grupę Planeta,
Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U. ("Telefónica", Hiszpania), należące do grupy Telefónica,
Sociedad Comercializadora ("wspólny przedsiębiorca" lub "JV", Hiszpania).

Przedsiębiorstwa Atresmedia i Telefónica przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad wspólnym przedsiębiorcą.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa Atresmedia: dostarczanie niekodowanych kanałów telewizyjnych (w tym Antena 3, La Sexta, Neox, Nova, Mega i Atreseries) oraz sprzedaż przestrzeni reklamowej w telewizji w Hiszpanii,
w przypadku przedsiębiorstwa Telefónica: zakup treści i edycja kanałów na potrzeby konfiguracji platformy płatnej telewizji Movistar+ oraz sprzedaż przestrzeni reklamowej w telewizji w Hiszpanii. Telefónica to jednostka zależna wielonarodowej grupy Telefónica, która świadczy usługi w zakresie internetu, telefonii i płatnej telewizji pod różnymi markami handlowymi, takimi jak Movistar i O2. W Hiszpanii grupa Telefónica świadczy usługi płatnej telewizji za pośrednictwem swojej marki Movistar+,
w przypadku przedsiębiorstwa JV: tworzenie, produkcja i dystrybucja treści audiowizualnych, w szczególności seriali, innych filmów i materiałów bez sztywnego scenariusza w języku hiszpańskim.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9743 - Atresmedia/Telefónica/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 229-64301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.