Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.94.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 23 marca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa: M.9737 - Ageas Portugal/JMRS/SPSI)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2020/C 94/02)

(Dz.U.UE C z dnia 23 marca 2020 r.)

1. W dniu poniedziałek, 16 marca 2020 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

Ageas Portugal Holding, SGPS, S.A. ("Ageas Portugal", Portugalia), kontrolowane przez Ageas SA/NV ("Ageas Group", Belgia),
Jose de Mello Residencias e Servięos, SGPS, S.A. ("JMRS", Portugalia), należący do Jose de Mello Capital S.A. ("JM Capital", Portugalia)
Sociedade Portuguesa de Servięos e Apoio e Assistencia a Idosos, S.A ("SPSI", Portugalia).

Przedsiębiorstwa Ageas Portugal i JMRS przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem SPSI.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku Ageas Portugal: działający w Portugalii zakład ubezpieczeń, należący do Ageas Group, świadczący usługi w zakresie ubezpieczeń na życie i innych niż na życie, na rzecz klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych, prowadzący działalność w kilku państwach UE i w Azji;
w przypadku JMRS: opracowywanie rozwiązań mieszkaniowych, a także ortopedycznych, geriatrycznych i neurologicznych programów rehabilitacji oraz świadczenie zindywidualizowanych usług opieki w domu zapewnianych przez szpitale; część JM Group, która świadczy prywatne usługi w zakresie opieki zdrowotnej, infrastruktury drogowej i przemysłu chemicznego, z działalnością w Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych
w przypadku SPSI: eksploatacja dwóch domów opieki dla seniorów oraz działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na obszarze metropolitalnym Lizbony.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9737 - Ageas Portugal/JMRS/SPSI

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE//BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.