Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.338.8

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 października 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9552 - BP/China National Aviation Fuel Group/CNAF Air BP General Aviation Fuel Company)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 338/04)

(Dz.U.UE C z dnia 8 października 2019 r.)

1. W dniu 30 września 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- BP Global Investments Limited ("BP GIL"), spółka zależna, w której całościowy udział posiada BP plc. ("BP,
- CNAF Group General Aviation Development Co., Ltd., spółka zależna, w której całościowy udział posiada China National Aviation Fuel Group Limited ("China National Aviation Fuel Group"),
- CNAF Air BP General Aviation Fuel Company Limited ("CNAF Air BP General Aviation Fuel Company").

Przedsiębiorstwa BP i China National Aviation Fuel Group przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem CNAF Air BP General Aviation Fuel Company.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- BP prowadzi działalność na skalę światową w następujących dziedzinach:
(i) poszukiwanie, produkcja i wprowadzanie do obrotu ropy naftowej i gazu ziemnego;
(ii) rafinacja, wprowadzanie do obrotu, dostawy i transport produktów ropopochodnych;
(iii) produkcja i dostawy produktów petrochemicznych i pochodnych oraz
(iv) dostawy energii ze źródeł alternatywnych,
- China National Aviation Fuel Group jest chińskim dostawcą paliwa lotniczego, należącym do skarbu państwa,
- CNAF Air BP General Aviation Fuel Company jest nowo utworzoną spółką joint venture, która będzie się zajmować dostawami paliwa lotniczego na potrzeby lotnictwa ogólnego w Chinach.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9552 - BP/China National Aviation Fuel Group/CNAF Air BP General Aviation Fuel Company

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.