Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.341.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9549 - BP Group/Bunge Group/BP Bunge Bioenergia)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 341/06)

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2019 r.)

1. W dniu 18 września 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- BP Biocombustíveis S.A. (Brazylia), będącego własnością BP plc ("BP"),
- BP Alternative Energy Investments Limited (Zjednoczone Królestwo), będącego własnością BP,
- Bunge Brasil Holdings BV (Niderlandy), będącego własnością Bunge Limited ("Bunge"),
- Bunge Cooperatief UA (Niderlandy), będącego własnością Bunge,
- BP Bunge Bioenergia S.A. (Brazylia).

BP i Bunge przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem BP Bunge Bioenergia S.A.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów i aktywów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- BP jest globalną grupą, z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, prowadzącą działalność w zakresie poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego, prac przygotowawczych i wydobycia.
- Bunge jest grupą notowaną na giełdzie w Stanach Zjednoczonych Ameryki działającą w sektorze rolno-spożywczym. Jej główne działania obejmują handel nasionami oleistymi, zbożami i ziarnami, tłoczenie nasion oraz produkcję i wprowadzanie do obrotu olejów jadalnych.
- BP Bunge Bioenergia S.A. będzie zaangażowane w uprawę trzciny cukrowej, produkcję i sprzedaż cukru trzcinowego, produkcję i sprzedaż bioetanolu oraz kogenerację z wytłoczyn z trzciny cukrowej. Wszystkie te działania będą prowadzone w Brazylii.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9549 - BP Group/Bunge Group/BP Bunge Bioenergia

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.