Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.379.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 listopada 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9540 - Permira/Cambrex)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 379/06)

(Dz.U.UE C z dnia 8 listopada 2019 r.)

1. W dniu 4 listopada 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 i po odesłaniu sprawy zgodnie z art. 4 ust. 5 tego rozporządzenia 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Permira Holdings Limited (Zjednoczone Królestwo), oraz
- Cambrex Corporation (Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwo Permira Holdings Limited przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Cambrex Corporation.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Permira Holdings Limited: długoterminowe inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym w przedsiębiorstwa prowadzące działalność w wielu różnych sektorach, w tym w dziedzinie rozwoju umów farmaceutycznych oraz produkcji, w ramach której Permira sprawuje kontrolę nad dwoma przedsiębiorstwami, Lyophili-zation Services of New England (LSNE) oraz Quotient Sciences,
- w przypadku przedsiębiorstwa Cambrex Corporation: rozwój umów farmaceutycznych oraz wytwarzanie substancji odurzających, produktów leczniczych i usługi analityczne.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9540 - Permira/Cambrex

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.