Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.307.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9529 - BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 307/05)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2019 r.)

1. W dniu 3 września 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- BC Partners LLP ("BC Partners", Zjednoczone Królestwo), które zapewnia doradztwo przedsiębiorstwu BC European Capital X działającemu za pośrednictwem swojego komplementariusza BCEC Management X Limited,
- Vista Equity Partners Management LLC ("Vista Equity Partners", Stany Zjednoczone), które zarządza przedsiębiorstwem Vista Equity Partners Fund VII L.P.,
- Advanced Computer Software Group Ltd. ("Advanced", Zjednoczone Królestwo).

Fundusze, którym doradztwo zapewnia przedsiębiorstwo BC Partners LLP, i fundusze zarządzane przez przedsiębiorstwo Vista Equity Partners Management przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Advanced. Przedsiębiorstwo Advanced jest spółką portfelową wyłącznie kontrolowaną obecnie przez przedsiębiorstwo Vista Equity Partners.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku BC Partners: przedsiębiorstwo prowadzące inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym, które zapewnia inwestorom finansowym doradztwo w zakresie zarządzania inwestycjami,
- w przypadku Vista Equity Partners: firma inwestycyjna. której działalność skupia się na przedsiębiorstwach z sektora oprogramowania komputerowego i danych oraz na przedsiębiorstwach opartych na technologii,
- w przypadku Advanced: dostawca oprogramowania komputerowego (w tym rozwiązań modernizacyjnych) oraz usług w chmurze i usług informatycznych w dziedzinie zarządzania na rzecz klientów z sektora publicznego i prywatnego.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9529 - BC Partners/Vista Equity Partners/Advanced Computer Software Group

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.