Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.341.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa: M.9524 - Fortress Investment Group/Majestic Wine Warehouses/Les Celliers de Calais)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 341/05)

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2019 r.)

1. W dniu 30 września 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Fortress Investment Group LLC ("Fortress Investment", Stany Zjednoczone),
- Majestic Wine Warehouses Limited ("Majestic Wine Warehouses", Zjednoczone Królestwo) oraz Les Celliers de Calais S.A.S ("Les Celliers de Calais", Francja).

Przedsiębiorstwo Fortress Investment przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Majestic Wine Warehouses i całym przedsiębiorstwem Les Celliers de Calais.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Fortress Investment: przedsiębiorstwo zarządzające inwestycjami,
- w przypadku Majestic Wine Warehouses oraz Les Celliers de Calais: sprzedawcy detaliczni wina, piwa, napojów spirytusowych i innych napojów.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9524 - Fortress Investment Group/Majestic Wine Warehouses/Les Celliers de Calais

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks:+32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.