Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.307.7

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 września 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9523 - Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy facility)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 307/06)

(Dz.U.UE C z dnia 11 września 2019 r.)

1. W dniu 2 września 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Münchner Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München ("Munich Re", Niemcy),
- DIF Infrastructure V Cooperatief U.A ("DIF"), kontrolowane przez DIF Management Holding BV (Niderlandy),
- Green Investment Group Limited ("GIG", Zjednoczone Królestwo), kontrolowane przez Macquarie Group (Australia),
- Covanta Holding Corporation ("Covanta", Stany Zjednoczone),
- Covanta Europe Assets Limited ("zakład wytwarzania energii z odpadów w Dublinie", Irlandia).

Przedsiębiorstwa Munich Re, DIF, GIG i Covanta przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad zakładem wytwarzania energii z odpadów w Dublinie. Zakład wytwarzania energii z odpadów w Dublinie jest obecnie wspólnie kontrolowany przez przedsiębiorstwa DIF, GIG i Covanta.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Munich Re prowadzi działalność głównie w branży reasekuracji i ubezpieczeń,
- DIF jest funduszem inwestycji infrastrukturalnych,
- GIG specjalizuje się w inwestycjach w zieloną infrastrukturę, w realizacji projektów, a także w zarządzaniu portfelami i w związanych z tym udogodnieniach,
- Covanta operuje głównie w branży utylizacji odpadów i w sektorze energetycznym,
- zakład wytwarzania energii z odpadów w Dublinie działa w branży utylizacji odpadów i wytwarzania energii elektrycznej.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9523 - Munich RE/DIF/Green Investment Group/Covanta/Dublin Waste-To-Energy Facility

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.