Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.269.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9498 - Sumitomo/TTA/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 269/05)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

1. W dniu 5 sierpnia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Sumitomo Corporation ("SC", Japonia),
- PT Tuah Turangga Agung ("TTA", Indonezja), kontrolowane ostatecznie przez przedsiębiorstwo Jardine Matheson Holdings Limited (Chiny),
- spółka joint venture ("JV" Singapur).

SC oraz TTA przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa SC: zintegrowane działania w zakresie handlu i inwestycji, w szczególności handel wyrobami metalowymi, transport i budowa systemów, środowisko i infrastruktura, chemikalia i elektronika, media, sieci i wyroby związane ze stylem życia, zasoby mineralne, energia i nauki biologiczne, w Japonii i na całym świecie,
- w przypadku przedsiębiorstwa TTA: górnictwo i handel węglem kamiennym w Azji,
- w przypadku JV: handel węglem energetycznym, głównie w Azji.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9498 - Sumitomo/TTA/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.