Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.269.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9493 - Triton/Aleris)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 269/04)

(Dz.U.UE C z dnia 12 sierpnia 2019 r.)

1. W dniu 5 sierpnia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Triton Managers V Limited (Jersey) oraz Triton Fund V GP S.à.r.l. (Luksemburg), należące do grupy zarządzanych funduszy Triton ("Triton", Luksemburg),
- Aleris Healthcare AB i Aleris Imaging AB (razem "Aleris", Szwecja).

Przedsiębiorstwo Triton przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Aleris.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Triton: przedsiębiorstwo inwestycyjne, które inwestuje głównie w krajach niemieckojęzycznych, krajach skandynawskich, w regionie Beneluksu, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Zjednoczonym Królestwie,
- w przypadku przedsiębiorstwa Aleris: skandynawski prywatny podmiot świadczący specjalistyczne usługi w zakresie opieki zdrowotnej, oferujący wszechstronne oferty specjalistycznych usług medycznych i diagnostycznych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji./pkt

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9493 - Triton/Aleris

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry 1049

Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.