Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9472 - Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/JV) - Sprawa, która... - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9472 - Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.266.6

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9472 - Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 266/05)

(Dz.U.UE C z dnia 8 sierpnia 2019 r.)

1.
W dniu 2 sierpnia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

-
Diamond Transmission Corporation Limited ("DTC", Zjednoczone Królestwo), kontrolowane przez Mitsubishi Corporation ("MC", Japonia),
-
InfraRed Capital Partners Limited ("IRCP", Zjednoczone Królestwo), kontrolowane przez InfraRed Capital Partners (Management) LLP (Zjednoczone Królestwo),
-
Diamond Transmission Partners Galloper (Holding) Limited ("przedsiębiorstwo docelowe", Zjednoczone Królestwo), obecnie kontrolowane wyłącznie przez DTC.

DTC i IRCP przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem docelowym.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
DTC to spółka holdingowa, która prowadzi działalność inwestycyjną MC w sektorze przesyłania energii elektrycznej,
-
IRCP to spółka zarządzająca inwestycjami w infrastrukturę, która prowadzi działalność w sektorze doradztwa finansowego oraz zarządzania inwestycjami w imieniu funduszy inwestycyjnych,
-
przedsiębiorstwo docelowe to spółka holdingowa należącej do niej w całości spółki zależnej Diamond Transmission Partners Galloper Limited, która jest właścicielem sieci przesyłowej energii z morskiej farmy wiatrowej Galloper, zlokalizowanej na wodach terytorialnych Zjednoczonego Królestwa u wybrzeży hrabstwa Suffolk na Morzu Północnym. Prowadzi ono działalność w zakresie przesyłania energii elektrycznej z tej farmy wiatrowej do lądowego krajowego systemu przesyłowego energii elektrycznej w Zjednoczonym Królestwie.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9472 - Diamond Transmission Corporation/InfraRed Capital Partners/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.