Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9436 - ICG/Predica/OCEA Group) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia... - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9436 - ICG/Predica/OCEA Group) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.264.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 6 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9436 - ICG/Predica/OCEA Group)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 264/06)

(Dz.U.UE C z dnia 6 sierpnia 2019 r.)

1.
W dniu 31 lipca 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

-
Intermediate Capital Group plc ("ICG", Zjednoczone Królestwo),
-
Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A. ("Predica", Francja), należącego do grupy Crédit Agricole,
-
grupy OCEA oraz jednostki, w której ta grupa posiada całościowy udział, OCEA Smart Building (łącznie "grupa OCEA") (Francja), kontrolowanych przez InfraVia III Invest S.A.

Przedsiębiorstwa ICG i Predica przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całą grupą OCEA.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku przedsiębiorstwa ICG: podmiot zarządzający aktywami z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, który prowadzi działalność w zakresie organizowania struktury i świadczenia usług finansowania typu mezzanine, kredytów jako dźwigni finansowej oraz kapitału private equity w Europie, w regionie Azji i Pacyfiku i USA,
-
w przypadku przedsiębiorstwa Predica: francuski zakład ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych należący do grupy Crédit Agricole, która oferuje szeroką gamę usług bankowych, głównie we Francji,
-
w przypadku grupy OCEA: francuska grupa prowadząca działalność głównie w sektorze płynów i rozwiązań w zakresie gospodarowania energią w mieszkaniach socjalnych i wspólnotach mieszkaniowych. Grupa OCEA prowadzi działalność wyłącznie we Francji.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9436 - ICG/Predica/OCEA Group

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.