Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.306.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 września 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9420 - Crédit Agricole/Banco Santander/Santander Securities Services)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 306/02)

(Dz.U.UE C z dnia 10 września 2019 r.)

1. W dniu 2 września 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Santander Investment, S.A. ("Santander Investment", Hiszpania), kontrolowane przez Banco Santander, S.A. ("Santander", Hiszpania),
- CACEIS S.A. ("CACEIS", Francja), kontrolowane przez Crédit Agricole SA,
- Santander Securities Services, S.A.U. ("S3 Spain", Hiszpania), kontrolowane przez Santander Investment, oraz
- S3 Latam Holdco 1 (Hiszpania), nowo utworzone przedsiębiorstwo, które będzie składać się z przedsiębiorstw brazylijskich, meksykańskich i kolumbijskich, które obecnie są własnością S3 Spain.

Planowana koncentracja obejmuje: (i) przejęcie wyłącznej kontroli przez CACEIS nad S3 Spain w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw oraz (ii) przejęcie wspólnej kontroli przez CACEIS i Santander Investment nad S3 Latam Holdco 1 w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- CACEIS: obsługa aktywów dla klientów korporacyjnych, inwestorów instytucjonalnych, banków i maklerów,
- Santander Investment: wszelka działalność, operacje i usługi nieodłącznie związane z działalnością bankową ogółem lub jej pokrewne; nabywanie, posiadanie, korzystanie, administrowanie i zbywanie zbywalnych papierów wartościowych, udziałów lub akcji w przedsiębiorstwach hiszpańskich i zagranicznych oraz świadczenie usług inwestycyjnych oraz, w stosownych przypadkach, działań uzupełniających do nich,
- S3 Spain i S3 Latam Holdco 1: świadczenie czynności posttransakcyjnych, takich jak usługi związane z utrzymaniem, przechowywaniem, zarządzaniem funduszami i usług w zakresie obsługi papierów wartościowych dla inwestorów instytucjonalnych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9420 - Crédit Agricole/Banco Santander/Santander Securities Services

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.