Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.375.28

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 listopada 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9331 - Danaher/GE Healthcare Life Sciences Biopharma)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 375/08)

(Dz.U.UE C z dnia 6 listopada 2019 r.)

1. W dniu 29 października 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Danaher Corporation ("Danaher", Stany Zjednoczone),
- GE Healthcare Life Sciences Biopharma Business ("GE Biopharma", Stany Zjednoczone), kontrolowane przez General Electric Company.

Danaher przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem GE Biopharma.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji oraz aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Danaher: wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu profesjonalnych, medycznych, przemysłowych i komercyjnych produktów i usług,
- w przypadku przedsiębiorstw GE Biopharma: dostarczanie przyrządów, materiałów eksploatacyjnych i oprogramowania do badań naukowych, odkryć, rozwijanie procesów produkcji leków biofarmaceutycznych, takich jak monoklonalne przeciwciała, szczepionki oraz terapii komórkowych i genowych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9331 - Danaher/GE Healthcare Life Sciences Biopharma

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail:COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.