Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.196.25

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9327 - YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 196/10)

(Dz.U.UE C z dnia 12 czerwca 2019 r.)

1. W dniu 3 czerwca 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Mitsui E&S Shipbuilding Co., Ltd (Japonia) oraz Mitsui E&S Co., Ltd (Chiny) należące do Mitsui E&S Group ("grupa MES"),
- Mitsui & Co., Ltd (Japonia), należące do Mitsui & Co Group ("grupa Mitsui & Co"),
- Jiangsu Yangziejiang Shipbuilding Co., Ltd (Chiny), należące do YZJ Group ("grupa YZJ"),
- Jiangsu Yangzi-Mitsui Shipbuilding Co., Ltd (Chiny) ("JV").

Grupa MES, grupa Mitsui & Co i grupa YZJ przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 (4) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku grupy MES: działalność w zakresie produkcji statków, takich jak okręty wojenne, masowce, tankowce i gazowce LNG, jak również świadczenie usług w zakresie inżynierii i konsultingu. Grupa MES jest również zaangażowana w handel hurtowy, przywóz i wywóz statków oraz wyposażenia morskiego,
- w przypadku grupy Mitsui & Co: globalne usługi w zakresie logistyki i finansowania najważniejszych międzynarodowych przedsięwzięć infrastrukturalnych w dziedzinach takich, jak: żelazo, stal, surowce mineralne i metale oraz systemy transportowe,
- w przypadku grupy YZJ: działalność w zakresie produkcji statków handlowych, w tym kontenerowców, statków towarowych i statków specjalnych, jak również inwestycje finansowe i handel metalami,
- w przypadku JV: prowadzenie działalności w przemyśle stoczniowym budującym statki handlowe, w szczególności masowce, zbiornikowce i gazowce LNG na rynku chińskim i światowym.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9327 - YZJ Group/Mitsui E&S Group/Mitsui & CO Group/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.