Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.76.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 marca 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9312 - JAB/Coty)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 76/05)

(Dz.U.UE C z dnia 1 marca 2019 r.)

1. W dniu 21 lutego 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- JAB Holding Company, S.a.r.l. (Luksemburg, "JAB"),
- Coty Inc. (Stany Zjednoczone, "Coty").

Przedsiębiorstwo JAB przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Coty.

Koncentracja dokonywana jest w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 13 lutego 2019 r.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:
- w przypadku przedsiębiorstwa JAB: JAB jest prywatną grupą koncentrującą się na długoterminowych inwestycjach w przedsiębiorstwa takie jak marki herbaty, marki kawy, wyroby piekarskie, żywność, napoje bezalkoholowe, działalność gospodarcza związana z pączkami (doughnuts) oraz detaliczna sprzedaż odzieży,
- w przypadku przedsiębiorstwa Coty: Coty to przedsiębiorstwo prowadzące działalność o charakterze globalnym, w sektorze produktów kosmetycznych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9312 - JAB/Coty

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.