Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.58.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9277 - Nalka Invest/OneMed)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 58/12)

(Dz.U.UE C z dnia 14 lutego 2019 r.)

1. W dniu 5 lutego 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Nalka Invest AB ("Nalka Invest", Szwecja), należącego do grupy Interogo Group, która jest ostatecznie kontrolowana przez Interogo Foundation (Liechtenstein),
- OneMed AB ("OneMed", Szwecja).

Nalka Invest, za pośrednictwem swojej spółki portfelowej Straukturfonden HC15 AB, przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem One-Med. Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Nalka Invest: szwedzka spółka inwestycyjna kontrolująca spółkę Strukturfonden HC15 AB, inwestującą w małe i średnie przedsiębiorstwa głównie w krajach nordyckich, oraz dążąca do inwestowania w różne gałęzie przemysłu i posiadania zdywersyfikowanego portfela,
- w przypadku Interogo Group: przedsiębiorstwo obejmuje IKEA Holding B.V. (Niderlandy), który ma kilka obszarów działalności związanych z działalnością IKEA w sektorze meblarskim, oraz Interogo Holding AG (Szwajcaria), który jest spółką inwestycyjną skupiającą się na inwestycjach w nieruchomości i inwestycjach finansowych,
- w przypadku OneMed: świadczenie usług, dostarczanie systemów wsparcia i środków medycznych na rzecz świadczeniodawców opieki zdrowotnej w krajach nordyckich, krajach bałtyckich i Niderlandach.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9277 - Nalka Invest/OneMed

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.