Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.36.39

| Akt nienormatywny
Wersja od: 29 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9266 - IIF/Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 36/12)

(Dz.U.UE C z dnia 29 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 22 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Kuwait Investment Authority ("KIA", Kuwejt),
- IIF Int'l Holding L.P. ("IIF", Kajmany),
- North Sea Midstream Partners Limited ("NSMP", Zjednoczone Królestwo).

Przedsiębiorstwa Kia i IIF przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3(4)rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem NSMP za pośrednictwem spółki celowej Selkie Investments Midstream Topco Limited. Wyłączną kontrolę nad NSMP sprawuje obecnie KIA.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- KIA jest inwestorem o zasięgu globalnym, realizuje inwestycje na rynkach nieruchomości, niepublicznych i publicznych rynkach kapitałowych, rynkach instrumentów o stałym dochodzie i alternatywnych rynkach inwestycyjnych na całym świecie,
- IIF jest funduszem inwestycyjnym będącym spółką komandytową, specjalizującym się w inwestycjach infrastrukturalnych, który koncentruje się na długoterminowych inwestycjach w aktywa związane z infrastrukturą w krajach OECD,
- NSMP jest właścicielem zasobów do transportu i przetwarzania gazu ziemnego w Zjednoczonym Królestwie na Morzu Północnym i na obszarach przyległych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9266 - IIF/Kuwait Investment Authority/North Sea Midstream Partners

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.