Dz.U.UE.C.2019.60.35

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9259 - Investindustrial/Natra)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 60/08)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lutego 2019 r.)

1. W dniu 8 lutego 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Investindustrial VI L.P. ("Investindustrial", Zjednoczone Królestwo), należące do Investindustrial Group, które jest ostatecznie kontrolowane przez Investindustrial S.A. (Luksemburg),
- Natra S.A. ("Natra", Hiszpania).

Przedsiębiorstwo Investindustrial przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Natra.

Koncentracja dokonywana jest w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 1 lutego 2019 r.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku Investindustrial: fundusz inwestycyjny należący do Investindustrial Group, które inwestuje głównie w średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa przemysłowego, sektorze usług konsumenckich, detalicznych i rekreacyjnych oraz usług biznesowych,
- w przypadku Natra: przedsiębiorstwo specjalizuje się w wyrobach kakaowych i czekoladowych, na wszystkich etapach łańcucha wartości.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9259 - Investindustrial/Natra

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.