Dz.U.UE.C.2019.31.9

| Akt nienormatywny
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9258 - ANTA Sports Products/FountainVest China Capital Partners GP3/Amer Sports)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 31/09)

(Dz.U.UE C z dnia 25 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 17 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- ANTA Sports Products ("ANTA", Hongkong),
- FountainVest China Capital Partners GP3 ("FountainVest", Kajmany),
- Amer Sports ("Amer Sports", Finlandia).

Przedsiębiorstwa ANTA i FountainVest przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Amer Sports.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji w drodze publicznej oferty przetargowej rozpoczętej w dniu 20 grudnia 2018 r.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku ANTA: projektowanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu ubrań sportowych ANTA na potrzeby masowego rynku profesjonalnych produktów sportowych w Chinach, w tym obuwia, odzieży i akcesoriów;
- w przypadku FountainVest: przedsiębiorstwo inwestycyjne działające na niepublicznym rynku kapitałowym, które koncentruje się na inwestowaniu w wiodące przedsiębiorstwa z branży o znacznym potencjale wzrostu; Foun - tainVest posiada inwestycje w przedsiębiorstwa konsumenckie, przedsiębiorstwa zajmujące się handlem detalicznym, w sektorze technologii medialnych, a także w przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie opieki zdrowotnej i działalności przemysłowej,
- w przypadku Amer Sports: projektowanie, produkcja i wprowadzanie do obrotu towarowego produktów sportowych międzynarodowo uznanych marek, takich jak Salomon, Wilson, Atomic, Arc'teryx, Mavic, Suunto i Precor.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9258 - ANTA Sports Products/FountainVest China Capital Partners GP3/Amer Sports

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.