Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.27.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9249 - Triton/Sunweb)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 27/10)

(Dz.U.UE C z dnia 22 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 14 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Triton Managers V Limited (Jersey) oraz Triton Fund V GP S.à r.l. (Luksemburg), należących do grupy Triton ("Triton", Wyspy Normandzkie),
- grupy Sunweb ("Sunweb"), za pośrednictwem Holiday Holding Rotterdam B.V. (Niderlandy).

Triton przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Sunweb.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Triton: grupa niezależnych europejskich funduszy i spółek private equity, specjalizujących się głównie w inwestycjach w średnie przedsiębiorstwa z siedzibą w północnej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw działających w trzech głównych sektorach: usług biznesowych, przemysłu oraz konsumentów/zdrowia,
- w przypadku przedsiębiorstwa Sunweb: europejski internetowy organizator turystyki, oferujący imprezy turystyczne odbywające się w ponad 20 głównych ośrodkach w Europie i w regionie Morza Śródziemnego.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9249 - Triton/Sunweb

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.