Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.20.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9248 - Sumitomo/Mahindra/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 20/06)

(Dz.U.UE C z dnia 16 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 8 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Sumitomo Corporation ("Sumitomo", Japonia),
- Mahindra Agri Solutions Limited ("Mahindra", Indie), należące do Mahindra Group (Indie), oraz
- nowo utworzonej spółki będącej wspólnym przedsiębiorcą ("JV", Indie).

Sumitomo i Mahindra przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką będącą wspólnym przedsiębiorcą ("JV").

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Sumitomo: przedsiębiorstwo handlowo-inwestycyjne prowadzące działalność w zakresie sprzedaży produktów metalowych, systemów transportowych i budowlanych, w sektorze środowiska naturalnego i infrastruktury, wyrobów chemicznych i sprzętu elektronicznego, mediów, sieci i produktów związanych ze stylem życia, a także w sektorze zasobów mineralnych, energii i nauk przyrodniczych,
- w przypadku przedsiębiorstwa Mahindra: technologie i know-how w dziedzinie rolnictwa, jak również środki produkcji rolnej (nasiona, pielęgnacja roślin, sadzeniaki i nawadnianie mikro), produkcja rolna (świeże owoce, jadalne nasiona roślin strączkowych i oleje jadalne) oraz usługi doradcze w zakresie produktów mleczarskich,
- w przypadku JV: produkcja, opracowywanie, dystrybucja, sprzedaż, zakup, wprowadzanie do obrotu, przywóz i wywóz produktów agrochemicznych, głównie w Indiach, a także w Nigerii i Tanzanii. Mahindra przeniesie do JV swoją działalność agrochemiczną.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9248 - Sumitomo/Mahindra/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.