Dz.U.UE.C.2019.22.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9242 - EDF/Ares/Real estate asset)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 22/06)

(Dz.U.UE C z dnia 18 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 14 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Electricité de France SA ("EDF", Francja),
- Ares Management Corporation ("Ares", Stany Zjednoczone Ameryki),
- nieruchomości w Düsseldorfie w Niemczech.

Podmioty EDF i Ares przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad wszystkimi nieruchomościami.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku EDF: zintegrowane przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, przesyłem, dystrybucją, dostawami i handlem energią we Francji i na świecie,
- w przypadku Ares: spółka zarządzająca notowanymi na giełdzie aktywami alternatywnymi na całym świecie, inwestująca między innymi w nieruchomości oraz będąca właścicielem nieruchomości mieszkalnych oraz pomieszczeń handlowych, biurowych i przemysłowych w Europie;
- w przypadku przedmiotowych nieruchomości: kompleks biurowy w Düsseldorfie w Niemczech.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9242 - EDF/Ares/Real estate asset

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

Komisja Europejska Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.