Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.22.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9241 - Cattolica/IMA France/IMA Italia Group)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 22/05)

(Dz.U.UE C z dnia 18 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 11 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Società Cattolica di Assicurazione - Società cooperativa ("Cattolica", Włochy),
- Inter Mutuelles Assistance SA ("IMA France", Francja),
- IMA Italia Assistance Spa i IMA Servizi Scarl (łącznie "IMA Italia Group", Włochy), obecnie kontrolowane wyłącznie przez IMA France.

Przedsiębiorstwo Cattolica przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem IMA Italia Group. W wyniku transakcji przedsiębiorstwo IMA Italia Group będzie wspólnie kontrolowane przez przedsiębiorstwa Cattolica i IMA France.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Cattolica: ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie we Włoszech,
- w przypadku przedsiębiorstwa IMA France: ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie, reasekuracja w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenie na życie oraz świadczenie usług pomocy, głównie we Francji;
- w przypadku przedsiębiorstwa IMA Italia Group: ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie, reasekuracja w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenie na życie oraz świadczenie usług pomocy we Włoszech.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9241 - Cattolica/IMA France/IMA Italia Group

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.