Dz.U.UE.C.2019.30.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9236 - Radeberger/Veltins/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 30/09)

(Dz.U.UE C z dnia 24 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 16 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Radeberger Gruppe KG ("Radeberger", Niemcy), kontrolowane przez Dr. August Oetker KG ("Oetker", Niemcy),
- Veltins Beteiligungen GmbH & Co. KG ("Veltins", Niemcy), kontrolowane przez C. & A. Veltins GmbH & Co. KG (Niemcy), oraz
- nowo utworzona spółka będąca wspólnym przedsiębiorcą ("JV", Niemcy).

Przedsiębiorstwa Radeberger i Veltins przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji i wniesienia aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Radeberger: produkcja piwa i wody mineralnej oraz dystrybucja piwa i napojów bezalkoholowych; dystrybucja napojów na poziomie hurtowym,
- w przypadku przedsiębiorstwa Oetker: produkcja i dystrybucja produktów spożywczych, w tym napojów, oraz świadczenie usług transportowych; dystrybucja napojów na poziomie hurtowym,
- w przypadku przedsiębiorstwa Veltins: browar, w którym oprócz piwa (zawierającego alkohol i bezalkoholowego) produkuje się także mieszanki piwa z lemoniadą oraz bezalkoholowe napoje słodowe; dystrybucja napojów na poziomie hurtowym,
- w przypadku przedsiębiorstwa JV: specjalistyczny handel hurtowy napojami w segmencie rynkowym handlu detalicznego i powiązane usługi logistyczne, w tym dystrybucja i zakup napojów; logistyka i spedycja; obsługa opakowań zwrotnych. Radeberger i Veltins wniosą do nowo utworzonej spółki pewną liczbę swoich istniejących spółek zależnych w sektorze handlu hurtowego napojami w segmencie rynkowym handlu detalicznego oraz usługi w zakresie obsługi opakowań zwrotnych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9236 - Radeberger/Veltins/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5,