Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.9.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9232 - Ivanhoe Cambridge/Macquarie/RHP Manager/RHP Platform) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 9/12)

(Dz.U.UE C z dnia 10 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 21 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Ivanhoe Cambridge Inc. ("Ivanhoe", Kanada),
- Macquarie Group Limited ("Macquarie", Australia),
- RHP Partners-Manager, LLC ("RHP Manager", Stany Zjednoczone Ameryki),
- RHP Partners, LLC i RHP AM, LLC (razem "RHP Platform", Stany Zjednoczone Ameryki), obecnie kontrolowanych przez Macquarie i RHP Manager.

Ivanhoe, Macquarie i RHP Manager przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad RHP Platform.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:
- w przypadku Ivanhoe: jest to inwestor na światowym rynku nieruchomości, będący spółką zależną Caisse de depot et placement du Québec (kanadyjskiego przedsiębiorstwa zarządzającego funduszami emerytalnymi),
- w przypadku Macquarie: świadczy ogólnoświatowe usługi w zakresie bankowości, finansów, doradztwa, inwestycji i zarządzania funduszami, działając w imieniu klientów instytucjonalnych, korporacyjnych i detalicznych oraz kontrahentów na całym świecie,
- w przypadku RHP Manager: jest właścicielem portfela osiedli domów mobilnych w Stanach Zjednoczonych, zarządza nim i obsługuje go,
- w przypadku RHP Platform: obecnie posiada i zarządza portfelem dziewięciu nieruchomości w Stanach Zjednoczonych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9232 - Ivanhoe Cambridge/Macquarie/RHP Manager/RHP Platform

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.