Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.37.14

| Akt nienormatywny
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9224 - Brookfield Asset Management/Johnson Controls Power Solutions Business)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 37/05)

(Dz.U.UE C z dnia 30 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 16 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Brookfield Asset Management Inc. ("Brookfield", Kanada),
- Johnson Controls International plc ("Johnson Controls", Irlandia).

Przedsiębiorstwo Brookfield przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad częścią przedsiębiorstwa Johnson Controls.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji i aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Brookfield jest alternatywnym podmiotem zarządzającym aktywami koncentrującym się na nieruchomościach, energii ze źródeł odnawialnych, infrastrukturze i kapitale private equity,
- cel, obecnie jednostka gospodarcza przedsiębiorstwa Johnson Controls, prowadzi działalność w zakresie niskonapięciowych produktów magazynowania energii, w których wykorzystuje się technologie kwasowo-ołowiowe i litowo-jonowe, przede wszystkim do użytku w pojazdach osobowych, ciężarówkach i do innych zastosowań związanych z motoryzacją.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9224 - Brookfield Asset Management/Johnson Controls Power Solutions Business

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.