Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.20.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9223 - Stena Rederi/Hyundai Glovis/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 20/09)

(Dz.U.UE C z dnia 16 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 9 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- przedsiębiorstwo Stena Rederi AB ("Stena Rederi", Szwecja), kontrolowane przez Stena AB (Szwecja), będącego częścią Stena Sphere (na którą składają się Stena AB, Stena Sessan AB oraz Stena Metall AB),
- przedsiębiorstwo Glovis Europe GmbH ("Glovis Europe", Niemcy), kontrolowane przez przedsiębiorstwo Hyundai Glovis CO., LTD ("Hyundai Glovis", Korea Południowa).

Przedsiębiorstwa Stena Rederi i Glovis Europe przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad nowo utworzoną spółką joint venture, która będzie głównie świadczyć usługi transportu w żegludze przybrzeżnej w Europie na samochodowcach typu PCTC.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Stena Rederi: wspiera działalność żeglugową przedsiębiorstwa Stena AB przez świadczenie usług stoczniowych i technicznych oraz usług polegających na obsadzaniu załogi,
- w przypadku przedsiębiorstwa Glovis Europe: świadczy usługi logistyczne dotyczące gotowych pojazdów i części oraz wspiera światową działalność dalekomorską przedsiębiorstwa dominującego Hyundai Glovis, będącego zintegrowanym światowym przedsiębiorstwem logistycznym i dystrybucyjnym.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9223 - Stena Rederi/Hyundai Glovis/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.