Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.18.40

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9218 - CVC Capital Partners/K3)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 18/06)

(Dz.U.UE C z dnia 15 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 21 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. ("CVC", Luksemburg),
- Ahlsell AB ("K3") (Szwecja).

Przedsiębiorstwo CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Ahlsell AB.

Koncentracja dokonywana jest w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 11 grudnia 2018 r.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa CVC: CVC lub jego jednostki zależne zarządzają funduszami i platformami inwestycyjnymi,
- w przypadku przedsiębiorstwa Ahlsell AB (K3): sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów instalacyjnych, które zaliczają się do następujących kategorii: ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja oraz hydraulika, elektryka oraz narzędzia i dostawy.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9218 - CVC Capital Partners/K3

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.