Dz.U.UE.C.2019.57.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9211 - Transdigm Group/Esterline Technologies)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 57/14)

(Dz.U.UE C z dnia 13 lutego 2019 r.)

1. W dniu 4 lutego 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Transdigm Group Incorporated ("Transdigm", Stany Zjednoczone),
- Esterline Technologies Corporation ("Esterline", Stany Zjednoczone).

Przedsiębiorstwo Transdigm przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Esterline.

Koncentracja dokonywana jest w drodze oferty publicznej ogłoszonej dnia 10 października 2018 r.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Transdigm: projektowanie, wytwarzanie i dostawa specjalistycznych komponentów, systemów i podsystemów dla przemysłu lotniczego i kosmicznego. Produkty te są wykorzystywane zarówno w komercyjnych, jak i wojskowych statkach powietrznych,
- w przypadku przedsiębiorstwa Esterline: projektowanie, wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu zaawansowanych technicznie produktów, głównie dla klientów z przemysłu lotniczego i kosmicznego oraz z obszaru obronności. Produkty te są również wykorzystywane w przemyśle kolejowym, medycznym, w sektorze gier i w innych sektorach.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9211 - Transdigm Group/Esterline Technologies.

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").