Dz.U.UE.C.2019.27.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9203 - Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 27/11)

(Dz.U.UE C z dnia 22 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 21 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- przedsiębiorstwa Shanghai Xingfu Motorcycle Co., Ltd ("Xingfu") (Chiny), kontrolowanego przez przedsiębiorstwo Huayu Automotive Systems Company Limited ("HASCO"), należące do grup of Shanghai Automotive Industry Corporation (grupa) ("SAIC"),
- przedsiębiorstwa Pierburg Pump Technology GmbH ("Pierburg") (Niemcy), kontrolowanego przez przedsiębiorstwo Rheinmetall Automotive AG ("RHA").

Przedsiębiorstwa Pierburg i Xingfu przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, za pośrednictwem wspólnie kontrolowanej spółki joint venture Pierburg Huayu Pump Technology Co., Ltd ("Pierburg Huayu"), wspólną kontrolę nad działalnością związaną z pompami samochodowymi przedsiębiorstwa Xingfu.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- przedsiębiorstwo Xingfu prowadzi działalność w zakresie produkcji pomp samochodowych dla przedsiębiorstw powiązanych z SAIC i osób trzecich. Przedsiębiorstwo HASCO to spółka publiczna, działająca głównie na rynku chińskim w zakresie produkcji i dostaw części samochodowych dla OEM do pojazdów użytkowych i osobowych. Przedsiębiorstwo SAIC prowadzi działalność w sektorze samochodowym,
- przedsiębiorstwo Pierburg wytwarza pompy, zwłaszcza dla przemysłu motoryzacyjnego.

Pierburg Huayu jest spółką joint venture Pierburg i Xingfu, prowadzącym działalność w zakresie produkcji pomp samochodowych w Chinach.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie jej ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9203 - Pierburg/Xingfu/Xingfu Assets

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.