Dz.U.UE.C.2019.24.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9197 - Hanon Systems/Magna International (Rotor business))

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 24/10)

(Dz.U.UE C z dnia 21 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 14 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Hanon Systems ("Hanon") (Korea Południowa), kontrolowane przez Hahn & Co. LLC ("Hahn & Co") (Korea Południowa),
- Magna International Inc. ("Magna") (Kanada) - wirniki.

Przedsiębiorstwo Hanon przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad częścią przedsiębiorstwa Magna zajmującą się dziedziną ciśnienia cieczy ("Rotor").

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji i aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Hanon zajmuje się głównie produkcją i dostawą na całym świecie systemów zarządzania energią cieplną (znanych również jako systemy kontroli klimatycznej). przedsiębiorstwo Hahn & Co dokonuje inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym,
- Rotor oferuje producentom samochodów (producentom sprzętu (OEM)) technologię chłodzenia i pompowania, która zwiększa redukcję emisji OEM i poprawia wskaźniki zarządzania termicznego. Magna jest światowym producentem motoryzacyjnym.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, że zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9197 - Hanon Systems/Magna International (Rotor business)

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.