Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9180 - Volkswagen/Daimler/HeyCar) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.2.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 4 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9180 - Volkswagen/Daimler/HeyCar)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 2/03)

(Dz.U.UE C z dnia 4 stycznia 2019 r.)

1.
W dniu 19 grudnia 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

-
Volkswagen Financial Services AG ("VWFS", Niemcy), kontrolowanego przez przedsiębiorstwo Volkswagen AG ("Volkswagen"),
-
Leonie FS DVB GmbH ("DFS", Niemcy), kontrolowanego przez przedsiębiorstwo Daimler AG ("Daimler"),
-
Mobility Trader Holding GmbH ("MTH", Niemcy), kontrolowanego przez przedsiębiorstwo Volkswagen Group, działającego pod nazwą handlową HeyCar.

Przedsiębiorstwo DFS przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem MTH, wraz z przedsiębiorstwem VWFS.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
przedsiębiorstwo Volkswagen prowadzi globalną działalność w zakresie produkcji i sprzedaży pojazdów silnikowych, w tym części zamiennych i akcesoriów do nich, silników diesla i motocykli. Volkswagen świadczy również usługi finansowe, w tym finansowanie, leasing, ubezpieczenie, usługi zarządzania flotą oraz rozwiązania w zakresie mobilności,
-
przedsiębiorstwo Daimler prowadzi globalną działalność w zakresie produkcji i sprzedaży pojazdów silnikowych, głównie samochodów osobowych, ciężarówek, furgonetek i autobusów. Jego portfel produktów obejmuje również pakiety finansowania i leasingowe dla sprzedawców i klientów, a także usługi finansowe, takie jak usługi brokerskie w zakresie ubezpieczeń, produkty inwestycyjne, karty kredytowe, a także usługi w zakresie pełnej obsługi i leasingu floty pojazdów,
-
MTH oferuje sprzedawcom i konsumentom w Niemczech platformę internetową o nazwie HeyCar, umożliwiającą sprzedaż i zakup używanych samochodów w bardzo dobrym stanie.
-
HeyCar działa również jako pośrednik zapewniający finansowanie z przeznaczeniem na zakup samochodu.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9180 - Volkswagen/Daimler/HeyCar

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.