Dz.U.UE.C.2019.20.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9141 - Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners/Diamond Transmission Partners)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 20/08)

(Dz.U.UE C z dnia 16 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 9 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Diamond Transmission Corporation Limited ("DTC", Zjednoczone Królestwo), kontrolowane przez Mitsubishi Corporation ("MC", Japonia),
- Infrared Capital Partners Limited ("IRCP", Zjednoczone Królestwo), kontrolowane przez InfraRed Capital Partners (Management) LLP (Zjednoczone Królestwo),
- Diamond Transmission Partners RB (Holding) Limited ("przedsiębiorstwo docelowe", Zjednoczone Królestwo), obecnie pod wyłączną kontrolą DTC.

DTC i IRCP przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem docelowym.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- DTC to spółka holdingowa, która prowadzi działalność inwestycyjną MC w sektorze przesyłania energii elektrycznej,
- IRCP to spółka zarządzająca inwestycjami w infrastrukturę, która prowadzi działalność w sektorze doradztwa finansowego oraz zarządzania inwestycjami w imieniu funduszy inwestycyjnych,
- przedsiębiorstwo docelowe to spółka holdingowa należącej do niej w całości spółki zależnej Diamond Transmission Partners RB Limited, która jest właścicielem sieci przesyłowej energii z morskiej farmy wiatrowej Race Bank, zlokalizowanej na wodach terytorialnych Zjednoczonego Królestwa na Morzu Północnym. Prowadzi ono działalność w zakresie przesyłania energii elektrycznej z tej farmy wiatrowej do lądowego krajowego systemu przesyłowego energii elektrycznej w Zjednoczonym Królestwie.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9141 - Diamond Transmission Corporation/Infrared Capital Partners Limited/Diamond Transmission Partners

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.