Dz.U.UE.C.2019.18.42

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9130 - Société Générale/Commerzbank EMC Business)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 18/07)

(Dz.U.UE C z dnia 15 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 7 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Société Générale SA ("SG", Francja), należącego do grupy Société Générale,
- działu rynku akcji i obrotu towarami przedsiębiorstwa Commerzbank AG ("dział rynku akcji i obrotu towarami Commerzbank").

Przedsiębiorstwo SG przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym działem rynku akcji i obrotu towarami Commerzbank.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu aktywów i akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- SG jest grupą usług finansowych zarejestrowaną na mocy prawa francuskiego. Prowadzi działalność na całym świecie w trzech kluczowych sektorach: bankowości detalicznej i usług finansowych, zarządzania inwestycjami i usług inwestycyjnych na skale światową, a także bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej,
- dział rynku akcji i obrotu towarami Commerzbank świadczy na całym świecie usługi w zakresie zarządzania aktywami, strukturyzacji, emisji i animacji rynku strukturyzowanych produktów inwestycyjnych będących przedmiotem obrotu giełdowego, a także strukturyzacji, emisji i animacji rynku hurtowych strukturyzowanych produktów inwestycyjnych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9130 - Société Générale/Commerzbank EMC Business

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").