Dz.U.UE.C.2018.444.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.9085 - Dr. August Oetker/Coop-Gruppe/F&B - Food and Beverage Services)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 444/11)

(Dz.U.UE C z dnia 10 grudnia 2018 r.)

1. W dniu 27 listopada 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Dr. August Oetker KG ("Oetker-Gruppe", Niemcy),
- spółdzielnia Coop-Gruppe ("grupa Coop", Szwajcaria), za pośrednictwem należącej do niej w całości pośredniej spółki zależnej Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG ("Transgourmet", Niemcy),
- F&B - Food and Beverage Services GmbH ("F&B", Niemcy), spółka zależna należąca w całości do Transgourmet.

Grupa Oetker przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem F&B za pośrednictwem należącej do niej w całości spółki zależnej, Dr. August Oetker Finanzierungs- und Beteiligungs-GmbH (Niemcy).

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów Transgourmet.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- grupa Oetker - poprzez swoje spółki zależne - działa m.in. w zakresie produkcji i sprzedaży piwa, wina, wina musującego i napojów bezalkoholowych,
- grupa Coop jest przedsiębiorstwem działającym w sprzedaży detalicznej i hurtowej,
- F & B - za pośrednictwem Team Beverage AG - zajmuje się dystrybucją napojów.
3. Po wstępnej analizie Komisja Europejska uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.9085 - Dr. August Oetker/Coop-Gruppe/F&B - Food and Beverage Services

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.