Dz.U.UE.C.2019.20.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8941 - EQT/Widex/JV)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 20/10)

(Dz.U.UE C z dnia 16 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 9 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Sivantos Pte. Ltd. ("Sivantos", Singapur), kontrolowanego przez przedsiębiorstwa EQT VI Limited oraz EQT Fund Management S.à r.l. (zwane dalej łącznie "EQT"),
- Widex A/S ("Widex", Dania), kontrolowanego przez przedsiębiorstwo Widex Holding A/S ("Widex Holding"),
- MergeCo A/S, podmiotu nowo utworzonego ("spółka JV", Dania).

Przedsiębiorstwa Widex Holding i EQT przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad spółką JV, łącząc tym samym działalność przedsiębiorstw Widex i Sivantos.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

Ten sam zamiar koncentracji zgłoszono już Komisji w dniu 4 października 2018 r., ale zgłoszenie zostało następnie wycofane w dniu 30 października 2018 r.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Sivantos: producent i dostawca na skalę światową aparatów słuchowych oraz akcesoriów słuchowych,
- w przypadku przedsiębiorstwa Widex: producent i dostawca na skalę światową aparatów słuchowych oraz akcesoriów słuchowych,
- w przypadku spółki JV: producent i dostawca na skalę światową aparatów słuchowych oraz akcesoriów słuchowych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8941 - EQT/Widex/JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry 1049

Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").