Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8900 - Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.216.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 20 czerwca 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8900 - Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 216/05)

(Dz.U.UE C z dnia 20 czerwca 2018 r.)

1.
W dniu 13 czerwca 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

-
Wieland Werke AG ("Wieland", Niemcy),
-
Aurubis Flat Rolled Products business ("ARP", Niemcy), kontrolowane przez Aurubis AG (Niemcy),
-
Schwermetall Halbzeugwerk GmbH & Co. KG ("Schwermetall", Niemcy), spółka joint venture, w której udziały posiadają Wieland (50 %) i Aurubis AG (50 %).

Przedsiębiorstwo Wieland przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem ARP i całym przedsiębiorstwem Schwermetall.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji i aktywów.

2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku przedsiębiorstwa Wieland: produkcja i dostawa półproduktów z miedzi i stopów miedzi,
-
w przypadku przedsiębiorstwa ARP: produkcja i dostawa półproduktów z miedzi i stopów miedzi,
-
w przypadku przedsiębiorstwa Schwermetall: produkcja taśm wstępnie walcowanych z miedzi i stopów miedzi.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8900 - Wieland/Aurubis rolled products/Schwermetall

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.