Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.162.27

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 maja 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8792 - T-Mobile NL/Tele2 NL)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2018/C 162/06)

(Dz.U.UE C z dnia 8 maja 2018 r.)

1. W dniu 2 maja 2018 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- T-Mobile Netherlands Holding B.V. ("MNL" Niderlandy), kontrolowane przez Telekom AG (Niemcy), oraz
- Tele2 Netherlands Holding N.V. ("ele2 NL" Niderlandy).

Przedsiębiorstwo TMNL przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Tele2 NL.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa TMNL: TMNL świadczy usługi telekomunikacyjne za pośrednictwem swych jednostek zależnych, T-Mobile Netherlands B.V. i T-Mobile Thuis B.V. (TMT), w których posiada wszystkie udziały, na rzecz przedsiębiorstw i klientów indywidualnych w Niderlandach. TMNL jest właścicielem sieci mobilnej o zasięgu ogólnokrajowym, za pomocą której świadczy usługi łączności ruchomej 2G, 3G, 4G i NB-IoT. TMT świadczy detaliczne usługi stacjonarne, takie jak szerokopasmowy internet, telewizja i telefonia stacjonarna oparte na usługach dostępu hurtowego. Druga spółka zależna TMNL oferuje klientom indywidualnym kredyty na zakup telefonów,
- w przypadku przedsiębiorstwa Tele2 NL: Tele 2 NL jest dostawcą usług telekomunikacyjnych działającym w Niderlandach wyłącznie jako operator sieci ruchomej 4G świadczący usługi głosowe, usługi przesyłania danych lub przesyłania wiadomości, jak również stacjonarne usługi szerokopasmowe. Tele2 NL świadczy usługi na rzecz przedsiębiorstw i klientów indywidualnych oraz, w ograniczonym zakresie, na rzecz innych operatorów telekomunikacyjnych. Spółki zależne Tele2 NL prowadzą również sieć punktów sprzedaży detalicznej w Niderlandach oraz oferują klientom indywidualnym kredyty na zakup telefonów.
3. Po wstępnej analizie Komisja Europejska uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8792 - T-Mobile NL/Tele2 NL

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.