Dz.U.UE.C.2019.38.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8773 - LetterOne/BASF/Wintershall DEA)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2019/C 38/08)

(Dz.U.UE C z dnia 31 stycznia 2019 r.)

1. W dniu 24 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- LetterOne Holdings ("LetterOne", Luksemburg),
- BASF S.E. ("BASF", Niemcy),
- Wintershall DEA, które będzie kontrolowane wspólnie przez LetterOne i BASF.

Przedsiębiorstwa LetterOne oraz BASF przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) oraz art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Wintershall DEA.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa LetterOne: spółka holdingowa prowadząca inwestycje sektora prywatnego, koncentrująca się na inwestycjach w sektorze energetycznym. LetterOne jest właścicielem DEA Deutsche Erdoel AG, międzynarodowego przedsiębiorstwa zajmującego się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego,
- w przypadku przedsiębiorstwa BASF: działalność głównie w sektorze chemicznym, z podziałem portfolio na: substancje chemiczne, środki uszlachetniające, materiały i rozwiązania funkcjonalne, rozwiązania w sektorze rolnictwa oraz ropę naftową i gaz. BASF jest właścicielem przedsiębiorstwa Wintershall Holding GmbH, które prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i produkcji ropy naftowej i gazu, między innymi w Europie,
- w przypadku przedsiębiorstwa Wintershall DEA: połączy działalność przedsiębiorstw Wintershall i DEA, a jego działalność będzie polegać głównie na poszukiwaniu i produkcji ropy naftowej i gazu oraz, w ograniczonym zakresie, na transporcie gazu.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8773 - LetterOne/BASF/Wintershall DEA

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission Directorate-General for Competition Merger Registry 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").