Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.320.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 września 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8641 - Jacobs Engineering Group/CH2M HILL Companies)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 320/10)

(Dz.U.UE C z dnia 27 września 2017 r.)

1. W dniu 20 września 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Jacobs Engineering Group Inc. ("Jacobs", Stany Zjednoczone),
- CH2M HILL Companies Ltd. ("CH2M", Stany Zjednoczone).

Jacobs przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem CH2M.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Jacobs: świadczenie usług technicznych, zawodowych i budowlanych na rzecz dużej liczby klientów z branży przemysłowej i handlowej oraz z sektora rządowego,
- w przypadku przedsiębiorstwa CH2M: świadczenie profesjonalnych usług konsultingowych w odniesieniu do pełnego spektrum projektów z zakresu doradztwa technicznego, inżynierii, zarządzania budowami, eksploatacji i konserwacji.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/20042 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8641 - Jacobs Engineering Group/CH2M HILL Companies

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.