Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.319.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 września 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8628 - Eneco/Renault/Jedlix)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 319/04)

(Dz.U.UE C z dnia 26 września 2017 r.)

1. W dniu 18 września 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Renault Venture Capital SAS (Francja), należącego do Renault SAS (część grupy Renault),
- Eneco Smart Energy BV (Niderlandy), należącego do Eneco Group NV,
- Jedlix BV (Niderlandy), kontrolowanego przez Eneco Smart Energy BV

Renault Venture Capital SAS i Eneco Smart Energy BV przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Jedlix.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- Renault Venture Capital S.A.S. jest oddziałem inwestycyjnym Renault S.A.S. Głównym przedmiotem działalności grupy Renault jest produkcja, dystrybucja, sprzedaż i serwisowanie produktów motoryzacyjnych;
- Eneco Smart Energy B.V. koncentruje się na opracowywaniu innowacji związanych z energią. Grupa Eneco prowadzi działalność jako producent i dostawca energii w Niderlandach;
- Jedlix B.V. świadczy usługi inteligentnego ładowania pojazdów elektrycznych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8628 - Eneco/Renault/Jedlix

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks: +32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.