Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.308.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 września 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8622 - Unibail-Rodamco/Commerz Real Investmentgesellschaft/CGI Metropole) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 308/07)

(Dz.U.UE C z dnia 16 września 2017 r.)

1. W dniu 7 września 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji 1 .

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- przedsiębiorstwo Unibail-Rodamco SE ("Unibail-Rodamco", Francja), należące do grupy Unibail Rodamco,
- przedsiębiorstwo Commerz Real Investmentgesellschaft mbH ("Commerz Real Investmentgesellschaft mbH", Niemcy),
- przedsiębiorstwo CGI Metropole, s.r.o. ("CGI Metropole", Republika Czeska).

Przedsiębiorstwo Unibail-Rodamco i przedsiębiorstwo Commerz Real Investmentgesellschaft przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad całym przedsiębiorstwem CGI Metropole.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Unibail-Rodamco: działalność w sektorze nieruchomości komercyjnych jako inwestor, deweloper i podmiot zarządzający aktywami centrów handlowych w miastach europejskich, a także budynków biurowych i centrów kongresowych i wystaw w regionie paryskim,
- w przypadku przedsiębiorstwa Commerz Real Investmentgesellschaft: zarządzanie funduszami nieruchomości typu otwartego, w szczególności zarządzanie funduszem nieruchomości typu otwartego hausInvest,
- w przypadku przedsiębiorstwa CGI Metropole: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona na podstawie prawa Republiki Czeskiej będąca właścicielem centrum handlowego Metropole Zličín mieszczącego się w Pradze, w Republice Czeskiej.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8622 - Unibail-Rodamco/Commerz Real Investmentgesellschaft/CGI Metropole.

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks

+32 22964301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.