Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.320.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 września 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8607 - Warburg Pincus/Tata Motors/Tata Technologies)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 320/09)

(Dz.U.UE C z dnia 27 września 2017 r.)

1. W dniu 20 września 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Warburg Pincus LLC (Stany Zjednoczone),
- Tata Motors Limited (Indie),
- Tata Technologies Limited (Indie), kontrolowane przez przedsiębiorstwo Tata Motors Limited.

Przedsiębiorstwo Warburg Pincus i przedsiębiorstwo Tata Motors Limited przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Tata Technologies Limited.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Warburg Pincus LLC: to przedsiębiorstwo dokonujące inwestycji w skali światowej na niepublicznym rynku kapitałowym, działające za pośrednictwem swoich przedsiębiorstw portfelowych w różnych sektorach, w tym w sektorze energetycznym, usług finansowych, opieki zdrowotnej, usług dla konsumentów, przemysłu i usług dla przedsiębiorstw, technologii, mediów i telekomunikacji,
- w przypadku przedsiębiorstwa Tata Motors Limited: to przedsiębiorstwo motoryzacyjne o światowym zasięgu,
- w przypadku przedsiębiorstwa Tata Technologies Limited: to przedsiębiorstwo świadczące usługi w zakresie inżynierii i rozwoju produktów informatycznych zlecane na zewnątrz dla globalnego przemysłu wytwórczego.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.8607 - Warburg Pincus/Tata Motors/Tata Technologies

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks:

+3 2229-64301

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.