Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.230.52

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8558 - DB/PSPIB/TIAA/Vantage)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 230/08)

(Dz.U.UE C z dnia 15 lipca 2017 r.)

1. W dniu 7 lipca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Digital Bridge Holdings, LLC ("DB", Stany Zjednoczone), Public Sector Pension Investment Board ("PSPIB", Kanada) oraz Teachers Insurance and Annuity Association of America ("TIAA", Stany Zjednoczone) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Vantage Data Centers Holding Company ("Vantage", Stany Zjednoczone) w drodze wymiany akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku DB: posiadanie udziałów w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w dziedzinie infrastruktury łączności,
- w przypadku PSPIB: zarządzanie inwestycjami dotyczącymi funduszy emerytalnych kanadyjskiej federalnej służby publicznej, kanadyjskich sił zbrojnych, Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej i sił rezerwowych. Przedsiębiorstwo zarządza zróżnicowanym, globalnym portfolio akcji, obligacji i innych papierów wartościowych o stałym dochodzie oraz inwestycji na rynku niepublicznych instrumentów kapitałowych, na rynku nieruchomości, infrastruktury, zasobów naturalnych i zadłużenia sektora prywatnego,
- w przypadku TIAA: dostarczanie produktów i usług inwestycyjnych tym, którzy pracują w kręgach akademickich, badawczych, medycznych i kulturalnych w Stanach Zjednoczonych,
- w przypadku Vantage: posiadanie pięciu w całości wynajętych centrów danych, których łączna pojemność wynosi około 56 MW, znajdujących się na terenie dwóch kampusów w Stanach Zjednoczonych w (i) Santa Clara (Kalifornia) i (ii) Quincy (Waszyngton), oraz zarządzanie nimi.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8558 - DB/PSPIB/TIAA/Vantage, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.