Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.220.65

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8557 - CCMP Capital/MSD Aqua Partners/Hayward Industries)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 220/17)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lipca 2017 r.)

1. W dniu 29 czerwca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo CCMP Capital, LP ("CCMP", Stany Zjednoczone) i przedsiębiorstwo MSD Aqua Partners, LLC ("MSD Aqua", Stany Zjednoczone), kontrolowane przez MSD Partners LP ("MSD Partners", Stany Zjednoczone) i należące do grupy spółek MSD, pośrednio przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Hayward Industries, Inc. ("Hayward", Stany Zjednoczone) w drodze zakupu akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa CCMP: spółka dokonująca inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym w skali światowej, specjalizująca się w wykupach i inwestycjach w kapitał wzrostu w Ameryce Północnej i Europie w sektorze konsumenckim, przemysłowym i opieki zdrowotnej,
- w przypadku przedsiębiorstwa Aqua: jednostka dokonująca inwestycji w ramach grupy spółek MSD, która prowadzi działalność w odniesieniu do zadłużenia i kapitalizacji spółek publicznych i prywatnych, nieruchomości i aktywów innych klas,
- w przypadku przedsiębiorstwa Hayward: wytwarzanie i dostawa wyposażenia do basenów pływackich.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/20042 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8557 - CCMP Capital/MSD Aqua Partners/Hayward Industries, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.