Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.232.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 lipca 2017 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.8543 - Ardian/APG/PGGM/LBC Tank Terminals)
Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 232/16)

(Dz.U.UE C z dnia 18 lipca 2017 r.)

1. W dniu 11 lipca 2017 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Ardian (Francja) i APG Infrastructure Pool 2011, zarządzane przez APG Asset Management N.V. ("APG", Niderlandy) oraz dwa podmioty wchodzące w skład części przedsiębiorstwa zarządzającej kapitałem emerytalnym należącej do PGGM N.V. ("PGGM", Niderlandy) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem LBC Terminals Group Holding Netherland Coöperatief ("LBC Tank Terminals", Belgia) w drodze zakupu udziałów/akcji.
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
- w przypadku przedsiębiorstwa Ardian: inwestycje w spółki prowadzące działalność w szeregu przedsięwzięć na całym świecie. Przykłady aktualnych inwestycji obejmują przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze opieki zdrowotnej, energii, dóbr konsumpcyjnych i nowych technologii,
- w przypadku przedsiębiorstwa APG: świadczenia usług, takich jak doradztwo na rzecz kadry zarządzającej, zarządzanie aktywami, zarządzanie emeryturami, działalność komunikacyjna w sektorze emerytur oraz usługi na rzecz pracodawców. Działalność ta jest realizowana w imieniu zbiorowych systemów emerytalnych i pracodawców w sektorze edukacji, administracji publicznej i budowlanym, w sektorze firm sprzątających i oferujących usługi mycia okien, towarzystw mieszkaniowych oraz przedsiębiorstw energetycznych i użyteczności publicznej, jak również w ramach zatrudnienia socjalnego i chronionego,
- w przypadku przedsiębiorstwa PGGM: świadczenie usług w dziedzinie zarządzania funduszami emerytalnymi, zintegrowanego zarządzania aktywami, wspierania zarządzania oraz świadczenia porad strategicznych dla różnych funduszy emerytalnych, stowarzyszonych pracodawców i ich pracowników,
- w przypadku przedsiębiorstwa LBC Tank Terminals: operator hurtowych terminali magazynowania substancji ciekłych - pośrodku cyklu i na jego dalszym etapie - przeznaczonych dla substancji chemicznych, olejów i produktów rafinacji ropy naftowej. Obecnie jest właścicielem ogólnoświatowej sieci terminali o łącznej pojemności magazynowej 2 mln m3, których działalnością zarządza.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: M.8543 - Ardian/APG/PGGM/LBC Tank Terminals, na poniższy adres:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 (rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.